Algemene voorwaarden

 Algemene verkoopsvoorwaarden van 6X International bvba

1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

De hieronder vermelde clausules en voorwaarden omvatten het geheel der afgesloten akkoorden en overeenkomsten tussen Koper en Verkoper, niettegenstaande tegenstrijdige voorwaarden eventueel kunnen vermeld zijn op de bestelbons of andere documenten, uitgaande van de Koper, tenzij andere schriftelijke schikkingen tussen beide partijen werden getroffen.

2. OFFERTES

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding worden onze offertes zonder verbintenis gedaan en kunnen op elk ogenblik worden herzien.

3. PRIJZEN

Onze prijzen zijn taks niet inbegrepen.

4. LEVERINGSTERMIJN

De aangeduide termijnen zijn niet bindend.  Zij vangen slechts aan bij ontvangst door onze firma van de regelmatige en volledige bestelling.  Zij worden in elk geval verlengd in geval van een laattijdige toezending van documenten en inlichtingen,  noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is.

Het niet naleven van de vermelde leveringtermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de handelsovereenkomst.  Gevallen van overmacht of beslissingen van hogerhand, geven ons het recht elke bestelling of order gedeeltelijk of volledig te verbreken of de uitvoering ervan uit te stellen, zonder vooropzeg noch vergoeding.

Elke omstandigheid buiten onze wil en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale productie, vervoer of verzending verhindert, alsook voor alle gelijkwaardige omstandigheden die onze firma of haar onderaannemers en leveranciers zou ondergaan, wordt beschouwd als overmacht.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten.  Indien deze gebrekkig is, dan beperkt onze verplichting zich, welke ook de gevolgen zijn van het gebrek, tot de prijs van het product.

Geen enkele andere schade valt ons ten laste, zowel wat betreft de schade geleden door de Koper als deze geleden door een derde bij dit contract, en dit zelfs als zou het gaan over lichamelijke letsels.  De Koper zal ons in het tegendeel moeten vrijwaren tegen elk verhaal gelijk van wie het uitgaat.  In het geval dat onze aansprakelijkheid zou ter sprake komen door het feit van het door ons geleverde product in uitvoering van de huidige overeenkomst.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan.  Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garanties die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van Vennootschappen van onze groep afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bo­venvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet ter sprake.

6. LEVERING EN RISICO'S

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze op­slagplaatsen.  De goederen reizen steeds op risico van de Koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden worden.

7. KLACHTEN EN TERUGZENDEN

a) Andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend indien de goederen werden behandeld, indien de Koper een of ander werk aan de goederen heeft uigevoerd zonder de goedkeuring die schriftelijk en van tevoren door onze Vennootschap werd gegeven of indien de klachten niet schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering ter kennis van de Verkoper werden gebracht.  De Verkoper behoudt zich het recht voor te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde goederen en de terugbetaling van de aankoopprijs.

b) Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van onze Directie.  Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door de Verkoper.  In geval van terugzending zullen 15 % “restocking charges” aangerekend worden. De teruggezonden goederen reizen hoe het ook zij op risico van de Koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden.

8. BETALINGEN

a) Alle bedragen verschuldigd aan onze firma zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum; indien afwijkende en/of langere termijnen worden toegestaan, moeten deze blijken uit een wederzijdse schriftelijke overeen-komst; bij niet respecteren van de afgesproken betalingstermijnen vervallen alle termijnen en worden alle facturen ineens eisbaar en contant betaalbaar, ook eerdere of  latere facturen.

b) Bij het ingebreke blijven van betaling op de vervaldag wordt er uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, en zonder dat een ingebrekestelling nodig is dat

 1. Elke vervallen en niet betaalde som zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten dragen ten belope van 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Wij houden ons het recht voor de rente van het kaskrediet toe te passen indien deze hoger ligt dan 1 %
 2. Het bedrag van de factuur, kosten en taksen inbegrepen, wordt met 15 % ten titel van strafclausule verhoogd met een minimum van 80,00 Euro
 3. De geleverde goederen kunnen door ons naar goeddunken worden teruggenomen en de Koper is in dit geval gehouden tot betaling van schadevergoeding zowel voor waardevermindering en/of verlies der goederen, als voor alle andere oorzaken.
 4. In afwijking op artikel 1256 van het Burgerlijk Wetboek, worden de vergoedingen t.a.v. termijnbeta­lingen achtereenvolgens berekend op:
  • de inningskosten
  • de heffing genoemd onder art. 8, b) 2.
  • de interesten
  • de totale factuurwaarde, inclusief onkosten, taksen, enz...

c)  Het niet in toepassing brengen van een of meerdere in artikel b) vervatte rechten, heeft niet tot gevolg dat wij afstand doen van de uitoefening van de andere rechten voorzien in deze alinea.

9. BEVOEGDHEID

Uitsluitend de Rechtbank van Antwerpen of in voorkomend geval het Vredegerecht van Antwerpen, 1e kanton zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.